IMAGE OF

Nitzschia draveillensis

Coste & Ricard 1980      Category: Nitzschioid
BASIONYM: Nitzschia draveillensis

Nitzschia dissipata subsp. oligotraphenta

 

Nitzschia exilis

Contributor: -